Personal Data Protection Statement

INDEX (QUICK ACCESS): 
1. What personal information do you collect?
2. Why do you collect my personal information?
3. Will you share my personal information with third parties?
4. How long do you keep my personal information?
5. How can I object to the processing of my personal information?
6. Cookies

The company Intergames d.o.o. undertakes not to sell, rent or share the information you provide on the websites or in any other way with any third party in any other way whatsoever.

What information do we collect?


All information will be treated confidential and will be used only for internal records and for the purpose they were provided for. Your information (name, surname, e-address) will be carefully protected against loss, abuse, unauthorized access, disclosure, alteration and destruction.

Your e-mail address will be used for the following purposes:


 1. to send emails relating to the Intergames d.o.o. offer; in relation to new gambling machines, new games, new products in general that can be found in our sales portfolio, and in relation to promotion events we organize or where you can visit us;
 2. to send regular monthly Intergames d.o.o. news by e-mail;
 3. to send proposals, offers, notices and other messages of Intergames d.o.o. by email – messages may be tailored (individualised) with regard to the fact that e-mail was obtained in relation to the services; in relation to a specific brand or with regard to other circumstances (for example, but not exclusively, that an email account holder ordered Intergames d.o.o. services or has not ordered such services; that the account holder received or opened a specific e-mail or has opened or read certain content (clicked on a link in an email, replied and how the account holder has replied or not to a certain email);
 4. to send proposals, offers, notices and other messages to Intergames d.o.o. partners (whereby Intergames d.o.o. will never trade the account holder’s email address with partners);
 5. to send emails in relation to the payment of Intergames d.o.o. services;
 6. to check whether an individual email address suggests a new or existing client;
 7. to store email addresses in the database until cancelled;
 8. to send email addresses to one or several contractual data processors who perform mailing services (Mail Chimp, which serves for generating e-mail campaigns and mass mailing);
 9. to send email address to third parties, if Intergames d.o.o. is obliged by law or by a judicial or similar decree to do so;
 10. to combine email address with other information that Intergames d.o.o. has obtained from an email account holder (for example, but not exclusively, IP address of terminal equipment the account holder used to access Intergames d.o.o. services, name and surname of the holder, employer (company), function, information about the ordered services, information about the provision of services, content of email communication, payment details, information about recovery, information about judicial proceedings);
 11. to monitor and record the deliverability of sent emails (whether emails have been received);
 12. to monitor and record which contents the email account holder opened or read (track the number of clicks on the links in emails)
 13. if required, to state an email address and the contents of email communication as a proof in judicial and other official proceedings;
 14. if required, to use an email address to examine security incidents and identify and investigate criminal offences;
 15. for statistical and other analyses (for example, but not exclusively, the number of account holders, who use email services of a specific email services provider);
 16. processing for other purposes, which are not stated in previous indents, if such processing is compatible with the purposes for which an email address was collected in the first place.

 

How long do we keep personal information?


The information about your name, surname and email address are stored until you opt out of the email notification service.

How can I object to the processing of my personal information?


You can opt out of receiving e-news anytime by clicking the indicated link in the email you received and following the opt-out instructions. If you want to delete your personal information (right to be forgotten), send your request to info@intergames.si.

Cookies


Administration of the website and related information:
Company name: Intergames d.o.o.
Address: Sermin 70
Postal code and town: 6000 Koper
Email address: info@intergames.si
Contact telephone number: +386 (0)5 292 7444

Our websites use “cookies”. Cookies are small text files that provide information about the number of times a user visits our website and what the user is interested in. Cookies do not contain any information that would allow an individual to be indirectly identified, but if you personally provide us with such information, for example, by registering, such information may be linked to the information stored in a cookie.

Whenever you visit our website, some information (IP address, date, time, the site you have been redirected from) are stored on the server. Such information is anonymous and is used only for statistical processing.

You may always have the ability to accept or decline cookies. While most web browsers accept cookies by default, you can change your browser settings to reject cookies or to receive a warning before a cookie is stored.

If you decide not to accept cookies, certain website may not work properly or doing so may prevent access to all website information or functions.

List of cookies on the website www.intergames.si:

NAMECATEGORYPROVIDERPURPOSETYPEEXPIRY
 collectStatistics Google-analytics.com  Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.Pixel Session 

List of personal information processors our company cooperates with:


CategoryInformation processor namePurpose of data collectionWhat personal information we collect
 Marketing and Public Relations
  MailChimp Prepare, send, measure and carry out e-marketing campaigns. Name, surname, e-address.
  SurveyMonkey Prepare, send, measure and carry out general user surveys (such as, customer satisfaction, etc.). Name, surname, e-address and details about client interaction (analyse answers to survey questions).
 CRM Tool
  Intera d.o.o. Prepare, send, measure and carry out sales campaigns and aftersales services. Name, surname, e-address, purchase history, history of sales opportunities, list of events a person visited.
 Web hosting
  Editor d.o.o. All information entered on our website is available to our web hosting and website maintenance provider.Name, surname, e-address, conversation topic.

Izjava o varstvu osebnih podatkov

KAZALO (HITER DOSTOP):
1. Katere moje osebne podatke zbirate?
2. Zakaj zbirate moje osebne podatke?
3. Ali boste moje osebne podatke posredovali tretjim osebam?
4. Kako dolgo hranite moje osebne podatke?
5. Kako lahko zahtevam prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov?
6. Piškotki

Podjetje Intergames d.o.o. se zavezuje, da podatkov, ki jih boste posredovali preko spletnih strani ali na kakršenkoli drug način, ne bo prodajalo, posojalo ali kakorkoli drugače posredovalo tretjim osebam.

1. Katere podatke zbiramo?


Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco in v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki (ime, priimek, e-naslov, jurisdikcija) bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

2. Nameni, zakaj bomo uporabljali vaš e-naslov:

 1. pošiljanje e-poštnih sporočil v zvezi s ponudbo Intergames d.o.o.; v zvezi z novimi avtomati, novimi igrami, novimi izdelki nasploh, ki jih imamo v našem prodajnem portfelju ter v zvezi s promocijskimi dogodki, ki jih organiziramo oz. kje nas lahko obiščete;
 2. pošiljanje rednih mesečnih novic Intergames d.o.o. po e-pošti;
 3. pošiljanje predlogov, ponudb, obvestil in drugih sporočil Intergames d.o.o. po e-pošti – sporočila so lahko prilagojena (individualizirana) glede na dejstvo, da je bil e-poštni naslov pridobljen v zvezi s storitvami; v zvezi določeno blagovno znamko, ali glede na druge okoliščine (npr., toda ne izključno, da je imetnik e-poštnega naslova naročil storitve Intergames d.o.o. ali da takih storitev ni naročil; da je imetnik prejel ali odprl določeno e-poštno sporočilo ali da je odprl ali prebral določeno vsebino (kliknil na povezavo v e-poštnem sporočilu, da je imetnik odgovoril in kako je odgovoril ali da ni odgovoril na določeno e-poštno sporočilo);
 4. pošiljanje predlogov, ponudb, obvestil in drugih sporočil partnerjev Intergames d.o.o. (pri čemer Intergames d.o.o. partnerjem nikoli ne bo posredoval e-poštnega naslova imetnika);
 5. pošiljanje e-poštnih sporočil v zvezi s plačilom storitev Intergames d.o.o.;
 6. preverjanje, ali gre pri posameznem e-poštnem naslovu za novo ali obstoječo stranko;
 7. hramba e-poštnega naslova v bazi do preklica;
 8. posredovanje e-poštnega naslova enemu ali več pogodbenih obdelovalcev, ki opravljajo storitve pošiljanja e-poštnih sporočil (Mail Chimp, ki služi generiranju e-mail kampanij ter masovnemu pošiljanju);
 9. posredovanje e-poštnega naslova tretjim osebam, če je Intergames d.o.o. k takemu posredovanju zavezan z zakonom ali sodno ali drugo odredbo;
 10. združevanje e-poštnega naslova z drugimi podatki, ki jih je Intergames d.o.o. pridobil od imetnika e-poštnega naslova (npr., toda ne izključno, IP naslova terminalske opreme, s katero je imetnik dostopal do storitev Intergames d.o.o, ime in priimek imetnika, delodajalec (podjetje), funkcija, podatki o naročeni storitvi, podatki o izvajanju storitve, vsebina komunikacije po e-pošti, podatki o plačilih, podatki o izterjavi, podatki o sodnih postopkih);
 11. spremljanje in beleženje dostavljivosti poslanih e-poštnih sporočil (ali jih je imetnik prejel);
 12. spremljanje in beleženje, katere vsebine je imetnik e-poštnega naslova odprl oziroma prebral (spremljanje klikov na spletne povezave, vsebovane v e-poštnih sporočilih)
 13. po potrebi navedba e-poštnega naslova in vsebine komunikacije po e-pošti kot dokaz v sodnih ali drugih uradnih postopkih;
 14. po potrebi uporaba e-poštnega naslova za preiskovanje varnostnih incidentov ter odkrivanje in preiskavo kaznivih dejanj;
 15. statistične in druge analize (npr., toda ne izključno, število imetnikov, ki uporabljajo e-poštne storitve določenega ponudnika e-poštnih storitev);
 16. obdelava za druge namene, ki niso navedeni v prejšnjih alinejah, če je taka obdelava združljiva z namenom, za katerega je bil e-poštni naslov prvotno zbran.

 

3. Kako dolgo hranimo osebne podatke?


Podatki o vašem imenu, priimku ter o vašem e-naslovu se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja po e-pošti ne odjavite.

4. Kako lahko zahtevam prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov?


Od prejemanja e-novic se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo in sledite navodilom za odjavo. V primeru, da želite izbrisati vaše osebne podatke (pravica do pozabe), nam pošljite zahtevo na elektronski naslov info@intergames.si.

5. Piškotki


Upravljavec spletnega mesta in vseh podatkov povezanih z njim je:
Naziv podjetja: Intergames d.o.o.
Naslov: Sermin 70
Pošta in kraj: 6000 Koper
Naslov elektronske pošte: info@intergames.si
Kontaktna telefonska številka: +386 (0)5 292 7444

Naše spletne strani uporabljajo "piškotke". Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki nam dajejo podatke o tem, kolikokrat posameznik obišče našo stran in kaj ga zanima v teh obiskih. Piškotki sami ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočili identifikacijo posameznika, če pa nam te podatke posredujete sami, npr. z registracijo, se ti lahko povežejo s podatki, ki so shranjeni v piškotku. 

Ob obisku naše spletne strani se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar lahko spremenite v nastavitvah tako, da računalnik piškotke zavrne ali pa da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani.

Če »piškotkov« ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnih strani.

Seznam piškotkov na spletni strani www.intergames.si:

NAMECATEGORYPROVIDERPURPOSETYPEEXPIRY
 collectStatistics Google-analytics.com  Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.Pixel Session 

6. Lista obdelovalcev osebnih podatkov, s katerimi sodeluje naše podjetje:KategorijaNaziv obdelovalcaNamen zbiranja podatkovKatere osebne podatke zbiramo?
 Marketing and Public Relations
  MailChimp Pripraviti, pošiljati, meriti in izvajati e-marketinške kampanije. Ime, priimek, e-naslov.
  SurveyMonkey Pripraviti, pošiljati, meriti in izvajati splošnih anket uporabnikov (npr. zadovoljstvo strank ipd.). Ime, priimek, e-naslov in podrobnosti o interakciji s stranko (analiziramo odgovore na anketna vprašanja).
 CRM Tool
  Intera d.o.o. Pripraviti, pošiljati, meriti in izvajati prodajne kampanije in poprodajne storitve. Ime, priimek, e-naslov, zgodovina nakupov, prodajnih priložnosti, seznam eventov, ki jih je oseba obiskala.
 Web hosting
  Editor d.o.o. Vsi podatki, ki se vnašajo na naši spletni strani so dostopni našemu ponudniku spletnega gostovanja in vzdrževanja spletne strani.Ime, priimek, e-naslov, tema pogovora.
Our websites use “cookies”. Cookies are small text files that provide information about the number of times a user visits our website and what the user is interested in. Cookies do not contain any information that would allow an individual to be indirectly identified, but if you personally provide us with such information, for example, by registering, such information may be linked to the information stored in a cookie. You may always have the ability to accept or decline cookies. More about cookies here.
Settings